Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta seuraa säännöllisesti kunnan toimintaa, ohjeistaa tarvittaessa kunnan eri toimijoita ja puuttuu kunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa havaitsemiinsa epäkohtiin. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kunnanvaltuustolle tarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Lasse Kainu Elina Oikari
Varapuheenjohtaja Esa-Pekka Bergman Raimo Tamminen
Jäsen Irene Ojala Helmi Kotanen

 

Sidonnaisuusilmoitukset ja niiden valvonta

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.