Vesi- ja jätevesilaitos

Vesi- ja jätevesilaitos

Vesilaitos

Kyyjärven kaikki kyläkunnat on "vesitetty", joten rakensitpa mihin tahansa kunnan alueella voimme lähes poikkeuksetta tarjota vesiliittymän kiinteistöllesi joko kunnan tai vesiosuuskuntien toimesta.

Kunnan linjat ovat nykyaikaista muoviputkea ja mittaa on kertynyt jo yli 100 km. Oikarilla ja Peuralinnassa toimii yksityiset vesiosuuskunnat ja  Hokkalan sekä Vehkaperän kylille vesi ostetaan Alajärven kaupungin vesilaitokselta.

Kyyjärven ja Perhon vesilaitosten runkolinjat on yhdistetty toisiinsa, joten myös poikkeustilanteiden vedenjakelu on hyvin hallinnassa - suuntaan ja toiseen. Lähiajan tavoitteena on yhdistää vesilinjat lisäksi Alajärven vesilaitoksen kanssa, jolloin tilanne entisestään paranee.

Sormiharjun vedenottamo

Kunnan vedenottamo sijaitsee tuottoisalla ja hyvälaatuisella Sormiharjun pohjavesialueella Oikarin kylällä. Vesi pumpataan Harsunkankaan ylävesisäiliöön, josta se omalla paineellaan jakautuu lähes koko verkoston alueelle. Ohramäen paineenkorotusasema korottaa painetta ja jakaa veden Kumpulaan ja Saunakylälle.

Viemärilaitos

Viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa kirkokylän kaava-alueet teollisuusalueineen. Laitoksen palveluita käyttää noin 500 taloutta.

Kyyjärven uusi jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2009. Laitos sijaitsee valtie 13 länsipuolella Nopolanjoen varrella. Kyyjärven rannalla Koskiniemessä sijainnut vanha laitos purettiin ja alue siistittiin viihtyisäksi rantamaisemaksi. 

Uudessa laitoksessa on käytetty nykyaikaista käsittelytekniikkaa mm. puhdistetun jäteveden ultraviolettisäteilytystä ennen vesistöön päästämistä.

Vanhat betoniviemärit sujutetaan muoviputkella. Saneerausta jatketaan vuosittain siihen saakka kunnes kaikki betoniviemärit on kunnostettu.

Talousveden toiminta-alue

Vesihuoltolain 7-8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. 

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Kyyjärven kunnanvaltuusto on vuonna 2012 hyväksynyt Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman . 

Lisätiedot: Tekninen johtaja 044 459 7102

Lisätietoa

Faktoja:

Vesilinjoja: yli 100 km.

Liittymiä: n. 600 kpl.

Kulutus: n. 250 m3/vrk.

Verkostoon pumpattu vesimäärä vuosittain n. 95000 m3

Uusi vedenpuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2009.

Liittymiä: n. 300 kpl.

Jätevesimäärä: n. 45000 m3/vSuositus: Ilmoita puhelinnumerosi omalle vesilaitoksellesi tai vesiosuuskunnallesi

Vedenjakeluun tai vedenlaatuun liittyvät häiriöt ovat harvinaisia, mutta silti niitä sattuu Suomessa aina silloin tällöin. Tekstiviestillä voidaan nopeasti tiedottaa alueen asukkaita yllättävän vuodon, suunnitellun veden katkaisun tai antaa varoitus ja toimintaohjeet, jos epäillään veden saastumista.

Tee päivitys kirjaamo@kyyjarvi.fi.