Julkinen päätöskuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 15.9.2021 nro 462/2021

Julkinen päätöskuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 15.9.2021 nro 462/2021

Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­siä kos­ke­vat kuu­lu­tuk­set ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja ve­si­lain mu­kai­sis­sa asiois­sa

Ympäristönsuojelulain 197 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja päätös on pidettävä nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Vesilain 15 luvun 5 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava hakemusasiaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava vesitaloushankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Maa-aineslain 20 c §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.